Privatlivspolitik – Persondata aut. psykolog cand. psych Ole Kjærgaard

Jeg har tavshedspligt jf. psykologloven. Henvendelser fra min side til andre institutioner eller myndigheder vil altid kun ske efter aftale og forudgående samtykke fra dig. Jeg er forpligtet til at opbevare dine journaloplysninger på betryggende vis i 5 år efter samtaleforløbets afslutning. Herefter vil dine journaloplysninger blive slettet. Du har ret til aktindsigt i egen journal. 

Hvis du skriver til mig på SMS eller mail (benytter kontaktformularen på hjemmesiden), skal du være opmærksom på, at dine personlige data måske ikke er beskyttede. Jeg vil derfor opfordre til, at vi taler sammen pr. telefon, hvis det handler om mere personfølsomme data som f.eks. CPR.NR eller lign.

Jeg behandler dine persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Autoriseret psykolog er underlagt lovgivning og retningslinjer, når vi behandler dine persondata:

 • Sundhedsloven
 • Psykologloven
 • Journalbekendtgørelsen
 • Autorisationsloven
 • Serviceloven §153
 • EU’s databeskyttelsesforordning
 • Bogføringsloven

Jeg indsamler, opbevarer, videregiver og sletter dine persondata jf. gældende lovgivning.

Databehandling, formål:

 • Psykologisk behandling og journalføring
 • Administration og revision
 • Kontakt til dig
 • Opfyldelse af lovkrav

Kategorier af persondata:

Jeg behandler kategorier af persondata:

 • Almindelige persondata (navn, adresse, telefonnummer)
 • CPR nr. 
 • Følsomme persondata (sociale- og sundhedsmæssige oplysninger)
 • Mailadresse

Kilder:

Som psykolog indsamler jeg persondata

 • Fra egen læge eller anden sundhedsperson
 • Fra dit forsikringsselskab
 • Direkte fra dig i forbindelse med behandlingen
 • Fra kommunen

Jeg har indgået databehandleraftale med Clinic Care, der behandler dine persondata i mit digitale klientsystem.

Jeg anvender et sikkert mailsystem (e-Boks Express) til dialog og udveksling af persondata med dig i forbindelse med behandlingsopstart.

Jeg anvender ligeledes et sikkert mailsystem (e-Boks Express) til dialog med andre aktører (f.eks. kommunen)

Databehandlingsgrundlag:

Nødvendigt med dine persondata:

 • For at sikre bedst mulig psykologisk behandling
 • For at overholde lovgivningen
 • For afregningsformål og revision

Modtagere:

Autoriseret psykolog har tavshedspligt. Det vil sige, at jeg ikke må videregive oplysninger om dig, med mindre du har givet samtykke til det.

I særlige tilfælde kan videregivelse ske uden samtykke til andre sundhedspersoner (f.eks egen læge). Hvis der er risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre jf. oplysningspligt.
Hvis der er mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare jf. underretningspligt.

Såfremt din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, er jeg nødt til at videregive oplysninger om behandlingen til den, der betaler. Jeg aftaler indholdet heraf med klienten. 

Jeg videregiver oplysninger om din behandling til f.eks. Sygeforsikringen Danmark, hvis du har givet samtykke til det.

De oplysninger jeg har indsamlet til afregningsformål udveksles i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Jeg har indgået databehandler aftale med Regnskabsprogrammet E-conomic, der behandler dine persondata i forbindelse med fakturering og ligeledes indgået databehandleraftale med Midt/Revision i forbindelse med revision. 

Opbevaring: 

Persondata opbevares efter gældende lovgivning:

 • Fysiske persondata opbevares i aflåst arkivskab.
 • Digitale persondata opbevares i elektronisk klientsystem.
 • Jeg har pligt til at føre journal, og jeg har pligt til at opbevare journalen i 5 år regnet fra sidste journalnotat. Herefter destrueres den.
 • Persondata indsamlet til betalingsformål opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret.

Oplysning, indsigelse, dataportabilitet og sletning: 

Oplysninger om hvilke persondata jeg behandler om dig ved henvendelse til

Psykolog Ole Kjærgaard. Dumpen 20, 2.sal.th. 8800 Viborg
mail@ok-leadership.dk
Tlf: 2620 9056

Du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger jeg behandler om dig, og ret til at gøre indsigelser og ret til at få rettet eller slettet oplysninger, der er forkerte eller vildledende, og som ikke en del af journal. 

Der må ikke slettes eller rettes i din journal. Hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede om at få lavet en tilføjelse.

Du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportablitet).

Eventuel klage over behandling af dine personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København, tlf. 33193200, mail dt@datatilsynet.dk

Sikkerhed: 

Jeg har interne regler om informationssikkerhed, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til den.

Senest 72 timer såfremt jeg er blevet bekendt med et eventuelt sikkerhedsbrud, vil jeg kontakte Datatilsynet. Hvis der er høj risiko for berørte registrerede, vil vedkommende blive underrettet. Bruddet vil blive beskrevet samt de tiltag, der er lavet for at begrænse omfanget af sikkerhedsbruddet.

psykolog/ Ole Kjærgaard

Klage- og erstatningsmuligheder: 

Autoriseret psykolog har i henhold til § 23 og §45 i lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, at informere skadelidte om rettigheder samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til ’Styrelsen for Patientklager’, ’Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn’, ’Det Regionale Samarbejdsudvalg for Psykologer i Region Midt’ samt øvrige steder, hvor det måtte være psykologens pligt at bistå dig med en klage. Der er klagefrister for de enkelte klageinstanser.

Fristen for rettidig klage til ’Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn’: inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over. Klager skal dog senest indgives 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted. Der kan ikke dispenseres fra de nævnte klagefrister.

Gælder klagen forhold, der er omfattet af Praksisoverenskomsten, skal klagen fra patienten fremsættes overfor Regionen, hvor psykologen har sin praksis (i mit tilfælde er det Region Midt). Og klagen skal fremsættes inden for 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til klagerens kundskab.

Det er ligeledes psykologens pligt at bistå i et evt. søgsmål om erstatning – f.eks. til ’Patienterstatningen’.

’Patienterstatningens’ afgørelse kan senest en måned efter indgives til Ankenævnet for Patienterstatningen. Og også ’Ankenævnet for Patienterstatningens’ afgørelser kan indbringes for en højere instans – det vil sige for retten. Det skal ske senest 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Utilsigtede hændelser:

Iflg. “Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.” fra Sundheds-og Ældreministeriet (trådte i kraft d. 5. januar 2011) forstås utilsigtede hændelser, som “på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed”. Ved sundhedspersoner forstås “personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar”. “Ved pårørende forstås alle pårørende til en patient, herunder også pårørende, som ikke har en familiemæssig tilknytning til patienten, og som har en viden om utilsigtede hændelser, som patienten har været udsat for.” 

Utilsigtede hændelser skal rapporteres til den region, hvor de er forekommet.

Rapporteringen til regionen skal ske elektronisk via det internetbaserede rapporteringssystem på hjemmesiden www.dpsd.dk 

Der gælder ingen tidsfrist for rapporteringer fra patienter eller deres pårørende.

Ved opfølgning på utilsigtede hændelser er det berettiget at videregive nødvendige oplysninger om patienten, herunder navn og personnummer til henholdsvis region, kommune, privat sygehus eller privatpraktiserende sundhedsperson m.v., f.eks. den alment praktiserende læge.

Det anses for væsentligt for patientsikkerhedssystemets funktion, at en rapporterende person ikke afholdes fra, men tilskyndes til at rapportere utilsigtede hændelser. Patientombuddet har ikke behov for at have kendskab til rapporterende personers eller patienters identitet i forbindelse med den centrale vidensformidling. Regionernes (og kommunernes og de private sygehuses) rapporteringer til Patientombuddet skal derfor ske i anonymiseret form.

Personer, som rapporterer en utilsigtet hændelse, kan ikke som følge af rapporteringen underkastes disciplinære undersøgelser og foranstaltninger af Sundhedsstyrelsen eller strafferetlige sanktioner af domstolene, jvf. sundhedslovens § 201. Patientombuddet kan ikke indbringe sager for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller selv behandle klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 og afsnit IV.

Sundhedspersoner er ikke beskyttet mod sanktioner, der iværksættes på andet grundlag end ovennævnte rapporteringssystem.

Cookies

Hvad er cookies?
En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. 

Hvad vi cookies til (her tilpasser du teksten til de cookies din klinik bruger)?

Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om:

 • Hvor ofte du besøger hjemmesiden
 • Kommer du til hjemmesiden fra et link eller en søgning
 • Hvor længe du er på hjemmesiden pr besøg
 • Hvilke sider på hjemmeside, har du besøgt
 • Hvilken browser type og version, du bruger
 • Hvilken skærmopløsning, du har
 • Hvilken devices du bruger til at se hjemmesiden, eks. Pc eller smartphone
 • Hvilken landsdel eller by du befinder dig i
 • Hvor mange klik vores SEO-optimering genererer

Der gemmes ingen personlige oplysninger. Din session(besøg) på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet.

Formålet med brugen af cookies er at vi gerne vil gøre vores hjemmeside mere brugervenlig og rette eventuelle uhensigtsmæssigheder. Derfor opfordrer vi dig til at acceptere de cookies, vores hjemmeside anvender, så vi kan forbedre din og andre brugeres oplevelse af sitet.

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Vi håber, at du vil tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookie indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.

Hvis du bruger almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, alt efter hvilken browser du bruger, benytte dig af disse fremgangsmåder:

Firefox

For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” ->  sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

Internet Explorer

For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies -> Slet.
For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokerer du for alle cookies. -> Klik OK.

Google Chrome

For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.
For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

Safari

For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

Scroll to Top